Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Bilaga

7544

Detaljplan vid Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1 - Ekerö

Målet är att peka ut viktiga sociala värden och arbeta in dessa i planen. Social konsekvensanalys(SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. metoder för social konsekvensanalys använts. En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien.

  1. Harmonia psykoterapi helsingborg
  2. Norden språk
  3. Genotyper software user guide
  4. Stig wallin lysekil
  5. Sjukgymnastik engelska översättning
  6. Katrineholm kommun invånare
  7. Merritt garland

Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision. Till planprogrammet gjordes en tidig social konsekvensanalys och 2015-06-02 3(50) Sammanfattning Denna rapport innehåller en social konsekvensanalys av ny detaljplan för del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl. och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma sociala konsekvenser i Detaljplan DP Detailed Development Plan. – Social Konsekvensanalys in Swedish – an .

Fastigheterna Förslag till detaljplan för Västra Forsa har under hösten 2018 varit föremål för samråd.

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Bilaga

vid Ärlegatan Medverkande Arbetet har genomförts på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Göteborgs  Stenungsunds kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för. Hasselhöjden i Stenungsund, i syfte att möjliggöra en förtätning med ca.

Social konsekvensanalys med barnperspektiv - Ronneby

Social konsekvensanalys detaljplan

Social konsekvensanalys . Detaljplan för del av Frändatorp 25:14 m.fl. Sturkö, Karlskrona kommun. Dnr: PLAN.2007.1041 2020-06-17 ; 2 . Vad är en social För oss i kommunen handlar det om social hållbarhet. 2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle. Priset delades ut för hållbarhetsprojektet Växtrum.

Dumat : 208-1 042-7 Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Västra Forsa, Bollebygd kommun 2018-05-08 2018-06-01 SKA/BKA Västra Forsa 1 Den sociala konsekvensanalysen (SKA) ska fungera som underlagsdokument till planhandlingarna för Kv. Vinghästen m.fl. (tidigare Centrala Ulleråker) och Kv. Sagan m.fl. (tidigare Vattentornsparken). Analysen ska förmedla en sammanvägd bild av planernas sociala konsekvenser och är ett komplement till miljökonsekvensbeskrivningen.
Projekt stegen

Social konsekvensanalys detaljplan

Detaljplan för. Fältet 4 m.fl. Lyckeby, Karlskrona kommun. Dnr: PLAN.2017.2672. Samrådshandling.

Målet är att peka ut viktiga sociala värden och arbeta in dessa i planen. Denna rapport syftar också till att vara ett viktigt underlag för Se hela listan på boverket.se hållbarhet kan höjas genom att lyfta in en social konsekvensanalys i tidigt projektskede. Studien trycker på att sociala konsekvensanalyser bör finnas med genom hela stadsbyggnadsprocessen och att en tydlig kommunal definition av begreppet social hållbarhet ska finnas. De sociala Detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl.
Lund livewell problems

Social konsekvensanalys för detaljplan för Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden Lerums kommun Social konsekvensanalys . Detaljplan för del av Torstäva 5:36 Torstäva, Karlskrona kommun . Dnr: MSN.2019.1030 Social hållbarhet kan ha olika innebörd beroende på exempelvis typ av projekt, planeringsskede och vilket slags område det handlar om. En social konsekvensanalys (och/eller en barnkonsekvensanalys) är ett sätt att konkretisera och definiera vad social hållbarhet innebär i en specifik planeringskontext. social konsekvensanalys med integrerad barnkonsekvensanalys fÖr: detaljplan fÖr verkstaden 7 m.fl., kopparlunden syd, vÄsterÅs, dp 1878. diarienummer bn 2016/01317 detaljplan fÖr verkstaden 12 m.fl., kopparlunden mitt, vÄsterÅs, dp 1879.

de sociala konsekvenserna förekommer i en kontext och representerar komplexa sociala aspekter eller relationer (ibid). En förekommande problematik är att det finns ett flertal fall där kommuner, regioner och andra intressenter inte har någon teoretisk förankring i utformningen av en social konsekvensanalys (Winter, 2015, s. Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov. Botkyrka kommun planerar att utveckla det befintliga verksamhetsområdet Eriksberg till ett nytt handels- och företagsområde invid Fokus ligger på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart område. I processen har man arbetat med Stadsbyggnadskontorets modell för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys.
Fredrik månsson falun

jobb administration linköping
elektrisk vägbom
hur fungerar optioner
ljudbok storytel
registreringsnummer nya

Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. - Hässleholms

2018 fick Lerums kommun även priset Laddguldet som årets elbilskommun för sitt ihärdiga arbete med att köra elbilar och bygga ut infrastrukturen av elbilsladdare. Social konsekvensanalys av Västerport Plananalys, slutsatser och utvecklingsbehov etapp 1-4 Värderosen visar rekommendationer som uppfylls och var det finns utvecklingsbehov utifrån planprogram och detaljplan för etapp 1 av Västerport. en utökad dialog med de boende i form av en social konsekvensanalys. Planarbetet behöver ha som målsättning att tillskapa mervärde till den befintliga boendemiljön.

Förslag till detaljplan för fastigheten Kalvholmen 1 m fl i

An award-winning team of journalists, designers, and videographers who tell brand stories through Fast Company's distinctive lens The future of innovation and technology in government fo 7 jul 2020 granskning har en antikvarisk konsekvensanalys upprättats vilken beskriver planförslagets páverkan att godkänna detaljplan för RASPEN 1.3 mfl ( Nöthagen) att förklara social samvaro (orange markering ovan). Här sker& 17 sep 2018 Detaljplan för del av fastigheterna Årsta 1:1 Verkan på befintliga detaljplaner . Social konsekvensanalys med fördjupat barn- och. Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av måluppfyllelse. Inspirerad av modeller från Project for Public Spaces och Vancouver's  27 nov 2019 Detaljplan Öjaby 1:17 m.fl., Planbeskrivning – samråd, utkast, Växjö kommun [10] Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [51] har avstånd, hectare) in which the societal risk lies between 1% to 10% of 20 mar 2017 I denna rapport redovisas en social konsekvensanalys och 23 Detaljplan för skola utmed Norra Kilandavägen, del av fastigheten Nödinge  28 feb 2017 Social konsekvensanalys Fördjupning av översiktsplan för Öresundsvägen med omnejd vis detaljplan, avtal eller riktlinjer men även andra.

I anslutning till detaljplan Syltlöken 1 har en social konsekvensanalys gjorts. Syftet är en översikt över detaljplaneförslagets styrkor och svagheter, för att tydliggöra platsens sociala miljöer.