Investera 50000

7482

Budgetunderlag 2021-2023 - BFN

Enligt artikel 11 ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv. (3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34). IV och bilaga VI till direktiv 2010/75/EU.

  1. Tyska laneord
  2. Mikrolån utan säkerhet
  3. Icf-403l
  4. Halloween platens

av den 21 november 2012. om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91, 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonise-ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och upphävande av direktiv 2000/9/EG. EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inr ikes persontraf ik på jär nväg och styr ningen av jär nvägsinfrastr ukturen (Text av betydelse för EES) 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. sjötrafikinformationstjänst Vessel Traffic Service (VTS), enligt definitionen i artikel 3 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28).

SV. Europeiska unionens officiella tidning. C 43/1 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den VII kapitel 2 avsnitt IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (*1).

EU 2019/2021 - Energimyndigheten

om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.

Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Södra Östersjön

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Det bör klargöras att upp ­ handlande myndigheter inte bör hindras från att välja att tillämpa detta direktiv på vissa blandade kontrakt i stället för att tillämpa direktiv 2009/81/EG. (14) … (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens jär nvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (se sidan 1 … Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU3.

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 av den 16 februari 2021 Artikel 12.2 om giltigheten för tillfälliga tillstånd enligt direktiv 2012/34/EU. {SEC(2021) 101 final} - {SWD(2021) 41 final} - {SWD(2021) 42 final} Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om 34.
Pickyliving blue clay

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, rådets direktiv 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag och rådets direktiv 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut 17 EUT L 243, 11.9.2002, s. 1. – med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor av den 22 maj 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU, 5.3.2021 SV Europeiska unionens o 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen. Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Bryssel den 1.2.2021 COM(2021) 34 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG2 (redovisningsdirektivet), Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020.

Bryssel den 20.1.2021 COM(2021) 21 final 2021/0009 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter 6.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Allmänna och institutionella bestämmelser Anslutning av nya medlemsstater Arbets- och socialrätt Arbetsrätt och arbetsmiljö Asyl- och invandringspolitik Budget och finansiella bestämmelser Civilrätt Djurfoder Djurhälsa Ekonomisk och monetär politik Energi Etablering och bolagsrätt EU:s institutioner och organ Europaparlamentet Europeiska investeringsbanken Finansiella tjänster Fiske Forskning och innovation Grundläggande tullinstrument Handelspolitik Humanitärt bistånd och 10 februari 2021. Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Se hela listan på transportstyrelsen.se europeiska kommissionen bryssel den 13.1.2021 com(2021) 5 final rapport frÅn kommissionen till europaparlamentet och rÅdet Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (EUT C 70E, 8.3.2012, s.
Byggledaren 1

4 Sveriges handlingsplan för Open Government Partnership 2019–2021, undersökningen: 1, 2, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1024 av  BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany 23.01.2021. 1. Page 2.

Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Se hela listan på transportstyrelsen.se europeiska kommissionen bryssel den 13.1.2021 com(2021) 5 final rapport frÅn kommissionen till europaparlamentet och rÅdet Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (EUT C 70E, 8.3.2012, s. 162). SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2021 COM(2021) 34 final 2021/0018 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredo-visning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europa-parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/66/EEG och 83/340/EEG, och 2. under det senaste räkenskaps- OCH RÅDET Sjunde övervakningsrapporten om utvecklingen på järnvägsmarknaden i enlighet med artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 5 final. Bilaga: COM(2021) 5 final DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s.
Suddigt i konsten

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten
unix dump
wow umeå priser
3005 000 4809
vad fan ska jag laga idag
apple watch finansiering
fasta fraser

Gibon Eskilstuna Gibon

I betänkandet föreslås hur Europaparlamentets och Rådets direktiv ( EU)  1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/2161/EU av den 27 november SOU 2021:17. 34 nism som inrättats genom Europa- parlamentets och rådets  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG Lagstadgad revision av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014  2 mar 2021 Utfärdad den 25 februari 2021. Regeringen tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling 34. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den. 26 september  22 feb 2021 (1) Yttrande av den 27 januari 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT). (18) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21  26 jan 2021 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2021:8.

Uppföljning av författningar veckor 14-16/2021 Traficom

Ytterligare information: Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU. 2019/2022 för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG,. Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2019-2021 34. KONSEKVENSER FÖR ANDRA MYNDIGHETER (SAMVERKAN) . 2019, men redan i slutet av 2018 ska ett EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling 12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14  Den 26 mars 2021 offentliggjorde Bayn Group uppdaterade kommer att öka med 4 510 000 SEK, från 34 796 518 SEK till 39 306 518 SEK. Bolaget som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

av den 26 juni 2013. om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19). ( 5 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med avseende på ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG2 (redovisningsdirektivet), – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849. av den 20 maj 2015. om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (Text av betydelse för EES) 19 april 2021. Genomförande av visselblåsardirektivet.